Familie advertenties

De ondergetekenden geeven aan hunne familie en goede Vrienden Kennis, dat de eerste Afkondiging van hun Huwelijk op morgen alhier staat te geschieden.
Wijnand Wijnne
Elisabeth Mouwe
Elburg, 20 february 1796

(Vert.: Els)

Elburg 23 Maart 1799 overleed Teunis Vos, rentmeester van het Feijtenhof, 64 jaar en 2 maanden, na 46 jarig huwelijk met Wijnanda Wijnnnen

 

 

Bericht van overlijden van Wijnand Vos, Elburg 24 november 1805.
Geschreven door zijn moeder Wijnanda Wijnne.

Met droefheden overladen, doe ik door deze aan Bloedverwanten en Bekenden ter kennisgeving, dat het den Albestierenden God, naar zijnen wijzen wil en Schikking, heeft behaagd, hedenavond mijnen geliefden zoon, Wijnand Vos, wie den ouderdom van 40 jaren en 9 maanden heeft mogen bereiken, aan de gevolgen van Onpasselijkhedens op het Zenuwengestel en bijkomend Toeval, op het alleronverwachtst, zeer schielijk van mijn zo teder Moederhart weg te nemen, en zo ik hope en vertrouwe tot Zich in Zijne volzalige gelukstaat overtebrengen.

Elk gevoelig hart zal ligtelijk met mij kunnen beseffen, hoe zeer drukkend deze slag naar mij, in mijne zo hooggeklommen jaren zij, daarbij nog ( sints bijna 7 jaren van mijn dierbare Wederhelft en Gade verlaten) nu tot eene mede steun in mijne ouderdom verstre…(?) . Volkomen overtuigd van de deelneming mijner Vrienden en Bekenden in deze mijne omstandigheden, verzoeke van Condoleantie Brieven verschoond te blijven.

Wijnanda Wijnne
Wed. T. Vos
Mede namens mijne Kinderen
Elburg 24 November 1805

 

Mijn geliefde Huisvrouw, Elisabeth Mouwe, na bijna twee jaren gesukkeld te hebben, is heden middag verlost van een welgeschapen zoon. Elburg, den 21 February 1797 (?)
Wijnand Wijnne

Van een welgeschapen Dochter, verloste dezen morgen, E. Mouw, Huisvrouw van Wijnand Wijnne, den 18 January 1801.

Opheden zyn met toestemming van wederzydsche Ouders, in Ondertrouw opgenomen Gerard Rykert Wynne en Grietjen Everts, Elburg, den 7 Maart, 1800

Gelukkig verlost van een Zoon, E. Mouw, geliefde Vrouw van W. Wijnne, Elburg den 7 september 1804.

Van een welgeschapen Dochter, verloste dezen morgen, E. Mouw, Huisvrouw van Wijnand Wijnne, den 18 January 1801.

 

Onze waarde en hartelijk geliefde Vader, Arent Wijnne, Oud Lid van de Magistraat dezer Stad, heden morgen om 6 uren, na een langdurig lijden en verval van Levenskrachten, uit dit Tijdelijk Leven van ons weggenomen zijnde, in den Ouderdom van ruim 81 jaren, geven wij daarvan aan alle Vrienden en Bekenden van den Overledene Kennis bij dezen.
H.A. Wijnne
Mede namens mijne broeders en zusters
Elburg 16 maart 1806